Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
Tisková zpráva DSO RSB ze dne 15.09.2022
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
Virtuální univerzita třetího věku v Řepištích
28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinné informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinné informace podle zák. č. 106/1999 Sb.Vyvěšeno: 16. 1. 2022
Sejmuto: 31. 1. 2023

Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název
Region Slezská brána
2. Důvod a způsob založení
Svazek obcí Region Slezská brána (dále jen „svazek“) byl založen zástupci obcí a měst dne 29. 4. 1999 a je
tvořen městy a obcemi v souladu § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti svazku jsou úkoly v oblasti tělovýchovy, školství,
kultury, sociální péče, rozvoje cestovního ruchu a ochrany životního prostředí. Mezi další činnosti patří
koordinační činnosti v oblasti místní samosprávy, územního rozvoje, investičních akcí a správa společného
majetku. Předmětem činnosti svazku je rovněž jeho propagace a propagace členských obcí. Dále se svazek
věnuje činnostem v souladu s § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
3. Organizační struktura
3.1. Zasedání zástupců členských obcí
Je nejvyšším orgánem svazku a je tvořeno starosty členských obcí, nebo jejich zástupci na základě plné
moci. Každý člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas.
3.2. Předseda svazku
Petr Baďura, město Paskov, starosta
Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění
starostů a jedná navenek jeho jménem.
3.3. Místopředseda svazku
Rostislav Kožušník, obec Řepiště, starosta
Místopředseda svazku plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě
pověření předsedy svazku.
3.4 Revizní komise
Mgr. David Hejneš, obec Žabeň, starosta
Marie Gryžboňová Mališová, obec Nižní Lhoty, starostka
Bc. David Böhm, město Vratimov, místostarosta
Tříčlenná komise je volena nejvyšším orgánem svazku z řad zástupců členských obcí a její mandát
je dvouletý, přičemž opakované zvolení je možné.
4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
Nádražní 700
739 21 Paskov
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
Nádražní 38
739 21 Paskov
4.3. Provozní doba
Pondělí 7:00 hod. – 17:00 hod.
Úterý – Pátek 7:00 hod. – 14:30 hod.
4.4. Telefonní čísla
558 671 118
4.5. Další telefonní čísla
Ing. Kristýna Sochová, +420 608 730 714, specialista na veřejné zakázky/tajemník svazku
JUDr. Michaela Neumahr, +420 606 628 664, pověřenec pro ochranu osobních údajů/ ochránce
oznamovatelů dle směrnice EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019
Ing. Miroslav Lysek, +420 602 883 789, projektový manažer, specialista pro rozvoj mikroregionu
4.6. Číslo faxu
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána nemá fax.
4.7. Adresa internetové stránky
www.slezskabrana.cz
4.8. Adresa e-podatelny
Region Slezská brána nezřídil e-podatelnu.

4.9. Další elektronické adresy
Specialista na veřejné zakázky/tajemník svazku:
Ing. Kristýna Sochová, kristyna.sochova@slezskabrana.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů/ ochránce oznamovatelů dle směrnice EU 2019/1937 ze dne
23. října 2019:
JUDr. Michaela Neumahr, michaela.neumahr@slezskabrana.cz
Projektový manažer, specialista pro rozvoj mikroregionu:
Ing. Miroslav Lysek, miroslav.lysek@slezskabrana.cz
Identifikátor datové schránky: nq67uhb
5. Bankovní spojení
Číslo účtu: 1683920379/0800, Česká spořitelna, a.s.
6. IČ
69609969
7. DIČ
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána 2021-2025
Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho jednotlivých obcí 2021-2025
Komunitní plán sociálních služeb 2021-2027
8.2. Rozpočet
Rozpočet 2017, Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2020, Závěrečný účet 2016
Rozpočet 2018, Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021, Závěrečný účet 2017
Rozpočet 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022, Závěrečný účet 2018
Rozpočet 2020, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022, Závěrečný účet 2019
Rozpočet 2021, Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023, Závěrečný účet 2020
Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024, Závěrečný účet 2021
9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na poštovní adresu svazku, za písemnou žádost o informaci
se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená
do datové schránky svazku nebo na kteroukoliv elektronickou adresu
10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a podněty lze podávat na adrese úřadovny pro osobní návštěvu. Písemné žádosti a podněty
lze zasílat na kontaktní poštovní adresu. Elektronické žádosti a podněty lze zasílat prostřednictvím datové
schránky svazku, nebo na kteroukoliv elektronickou adresu. Příjem žádosti a dalších podání a stanovený
postup při jejich podávání a vyřizování se řídí podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel
domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí svazku, jako povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým
svazek odmítl poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona o svobodném
přístupu k informacím.


§ 16 Odvolání
1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení odvolání.
3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu.
Lhůtu nelze prodloužit.
4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu
soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí
žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
12. Formuláře
    ---
13. Popisy postupů – návod na řešení životních situací
Návody na řešení životních situací naleznete na portálu Veřejné správy ČR - Životní situace
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí
14.2. Vydané právní předpisy
    ---
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyl vydán.
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Žádné vzory licenčních smluv podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené.
16.2. Výhradní licence
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 12. 07. 2022 11:00